Διαχείρηση Ποιότητας – ISO 9001:2000 / Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ISO 9001:2015.

Με βάση το Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 και μέσα από τούς συνεχείς ελέγχους της εταιρίας από τον Φορέα Πιστοποίησης, η εταιρία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ δεσμεύεται για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Επίσης η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ κατέχει τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO:

 • ΕΛΟΤ ISO 14001:2015 – Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • ΕΛΟΤ ISO 39001:2012 – Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
 • ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 – Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

 

Όλα τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης EUROCERT.

ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 39001

 


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη το πλαίσιο Οδικής Ασφάλειας Κυκλοφορίας και τις συνολικές επιπτώσεις για την συνεισφορά της σχετικά με την προσπάθεια εξάλειψης οδικών ατυχημάτων, θανάτων και σοβαρών τραυματισμών, δεσμεύεται να καθιερώσει μια Πολιτική Οδικής Ασφάλειας Κυκλοφορίας, η οποία να:

 • είναι σύμφωνη με το Πρότυπο ISO 39001:2012 κατάλληλη για τον σκοπό της Εταιρείας και να παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και στόχων της.
 • ικανοποιεί τις απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης ΟΑΚ και να καθοδηγεί την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ΟΑΚ.
 • συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις, καθώς και πρότυπα
 • είναι ξεκάθαρη και κατανοητή, διαθέσιμη ως τεκμηριωμένη πληροφορία και να γνωστοποιηθεί σε εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη

Η Εταιρεία δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την επίδοσή της στην Οδική Ασφάλεια Κυκλοφορίας και να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλο το προσωπικό της, τους Εργολάβους και Υπεργολάβους Ανατεθεισών Εργασιών, καθώς και τους Προμηθευτές της, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη συνεργασία τους για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Οδικής Ασφάλειας Κυκλοφορίας, ο οποίος θα αναπτύσσει, αναθεωρεί, ελέγχει και διατηρεί σε λειτουργία το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας Κυκλοφορίας; σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 39001:2012  και καλεί όλο το προσωπικό της, καθώς και τους συνεργάτες της, να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή αυτής της Πολιτικής.

Θωμάς Γεωργάκης

Εκπρόσωπος της Διοίκησης

Ιούνιος 2023


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική αρχή και δέσμευση της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μειώνοντας στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της, τηρώντας πάντα τη νομοθεσία.

Βασικοί στόχοι της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ  είναι:

 • Η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της.
 • Η απόλυτη κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις.
 • Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των έργων, από τη φάση της μελέτης και του προγραμματισμού της υλοποίησης μέχρι και την ολοκλήρωση και παράδοσή τους στον πελάτη.
 • Η συνεχής βελτίωση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται στην εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της.
 • Η παροχή προϊόντων που συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις, των πελατών της και τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ  για τα προϊόντα και τα έργα της.

 

Βασικά συστατικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ είναι ο προσδιορισμός με ακρίβεια των αναγκών και προσδοκιών των πελατών και των εργαζομένων και η ικανοποίηση αυτών μέσω της κατάλληλης οργάνωσης και της παροχής απαιτούμενων πόρων.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ :

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ (Σ.Δ.Π, ΠΕ & ΥΑΕ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, & OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801:2008), το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της, στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, στην διαχείριση του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των πελατών της.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και των προϊόντων της, όπου είναι αυτό εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Σ.Δ.Π, ΠΕ & ΥΑΕ.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, το περιβάλλον και την ΥΑΕ σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π, ΠΕ & ΥΑΕ. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Αναζητά και εφαρμόζει διαρκώς μεθόδους και τεχνικές για τη βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας στο περιβάλλον της εργασίας.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα η Περιβαλλοντική Διαχείριση και η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία.

 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Θωμάς Γεωργάκης

Εκπρόσωπος της Διοίκησης

Ιούνιος 2023