Ανακατασκευή δικτύου Ο.Σ.Ε στον Σ.Σ Δεκέλειας

Ανακατασκευή δικτύου Ο.Σ.Ε στον Σ.Σ Δεκέλειας

Το έργο που ήταν σιδηροδρομικό, έχει ολοκληρωθεί και αφορά :

  • Την πλήρη εξυγίανση και ανακαίνιση της 1ης και 2ης γραμμής σε όλους τους σταθμούς που αναφέρονται στο θέμα, καθώς και της 3ης γραμμής στον σταθμό Αφιδνών, με σιδηροτροχιές UIC 54 επί ξύλινων στρωτήρων προσηλωμένων με συνδέσμους Vosshol και συγκόλλησή τους ώστε να επιτευχθεί ενιαία  συγκολλημένη γραμμή σε όλα τα πιο πάνω τμήματα.
  • Η αντικατάσταση των αλλαγών γραμμής στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του θέματος με καινούργιες UIC 54 με R=190m και R=300m, οι οποίες συγκολλήθηκαν με τις εκατέρωθεν των αλλαγών σιδηροτροχιές της γραμμής, με ταυτόχρονη εξυγίανση της υπόβασης των αλλαγών.
  • Η ανακαίνιση τμημάτων των γραμμών εκτός των αλλαγών στους Σ. Σταθμούς Αυλώνα, Οινόης και Σφενδάλης μήκους 2 χιλιομέτρων περίπου.
  • Η κατασκευή στραγγιστηρίου στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Αχαρνών, Αφιδνών και Αυλώνα.
  • Ο καθαρισμός μπαζών, σκουπιδιών κλπ. σε όλους τους σταθμούς.
  • Η σποραδική αντικατάσταση εφθαρμένων σιδηροτροχιών στο τμήμα από τον Σ.Σ. Σφενδάλης έως τον Σ.Σ. Αφιδνών, η συγκόλληση των νέων σιδ/χιών, η απελευθέρωση τάσεων και η τελική τακτοποίηση της γραμμής.
  • Η μετατροπή της γραμμής στην περιοχή της κατολίσθησης της Μαλακάσας από γραμμή με αρμούς σε συνεχώς συγκολλημένη γραμμή.
  • Η ανακαίνιση της γραμμής ανόδου και η κατασκευή γραμμής Συνεχώς Συγκολλημένης στο τμήμα από τον Σ.Σ. Αυλώνα έως τον Σ.Σ. Οινόης.

Το έργο ολοκληρώθηκε και οι σιδηροδρομικές γραμμές παραδόθηκαν σε κυκλοφορία εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Στη φάση κατασκευής επιτεύχθηκε ο απαιτούμενος συντονισμός των επί μέρους τομέων εργασίας, που είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας αφού οι εργασίες εκτελούνταν με παράπλευρη διέλευση αμαξοστοιχιών.

dekeleia-900x500WORKS_FIN_OSE_DEK_01